aws-elasticache

Amazon Web Services SDK bindings to Amazon ElastiCache
Legend:
Library
Module
Module type
Parameter
Class
Class type
Library aws-elasticache
type t = {
snapshot_name : Aws.BaseTypes.String.t option;
replication_group_id : Aws.BaseTypes.String.t option;
replication_group_description : Aws.BaseTypes.String.t option;
cache_cluster_id : Aws.BaseTypes.String.t option;
snapshot_status : Aws.BaseTypes.String.t option;
snapshot_source : Aws.BaseTypes.String.t option;
cache_node_type : Aws.BaseTypes.String.t option;
engine : Aws.BaseTypes.String.t option;
engine_version : Aws.BaseTypes.String.t option;
num_cache_nodes : Aws.BaseTypes.Integer.t option;
preferred_availability_zone : Aws.BaseTypes.String.t option;
preferred_outpost_arn : Aws.BaseTypes.String.t option;
cache_cluster_create_time : Aws.BaseTypes.DateTime.t option;
preferred_maintenance_window : Aws.BaseTypes.String.t option;
topic_arn : Aws.BaseTypes.String.t option;
port : Aws.BaseTypes.Integer.t option;
cache_parameter_group_name : Aws.BaseTypes.String.t option;
cache_subnet_group_name : Aws.BaseTypes.String.t option;
vpc_id : Aws.BaseTypes.String.t option;
auto_minor_version_upgrade : Aws.BaseTypes.Boolean.t option;
snapshot_retention_limit : Aws.BaseTypes.Integer.t option;
snapshot_window : Aws.BaseTypes.String.t option;
num_node_groups : Aws.BaseTypes.Integer.t option;
automatic_failover : AutomaticFailoverStatus.t option;
node_snapshots : NodeSnapshotList.t;
kms_key_id : Aws.BaseTypes.String.t option;
a_r_n : Aws.BaseTypes.String.t option;
}
val make : ?snapshot_name:Aws.BaseTypes.String.t -> ?replication_group_id:Aws.BaseTypes.String.t -> ?replication_group_description:Aws.BaseTypes.String.t -> ?cache_cluster_id:Aws.BaseTypes.String.t -> ?snapshot_status:Aws.BaseTypes.String.t -> ?snapshot_source:Aws.BaseTypes.String.t -> ?cache_node_type:Aws.BaseTypes.String.t -> ?engine:Aws.BaseTypes.String.t -> ?engine_version:Aws.BaseTypes.String.t -> ?num_cache_nodes:Aws.BaseTypes.Integer.t -> ?preferred_availability_zone:Aws.BaseTypes.String.t -> ?preferred_outpost_arn:Aws.BaseTypes.String.t -> ?cache_cluster_create_time:Aws.BaseTypes.DateTime.t -> ?preferred_maintenance_window:Aws.BaseTypes.String.t -> ?topic_arn:Aws.BaseTypes.String.t -> ?port:Aws.BaseTypes.Integer.t -> ?cache_parameter_group_name:Aws.BaseTypes.String.t -> ?cache_subnet_group_name:Aws.BaseTypes.String.t -> ?vpc_id:Aws.BaseTypes.String.t -> ?auto_minor_version_upgrade:Aws.BaseTypes.Boolean.t -> ?snapshot_retention_limit:Aws.BaseTypes.Integer.t -> ?snapshot_window:Aws.BaseTypes.String.t -> ?num_node_groups:Aws.BaseTypes.Integer.t -> ?automatic_failover:AutomaticFailoverStatus.t -> ?node_snapshots:NodeSnapshotList.t -> ?kms_key_id:Aws.BaseTypes.String.t -> ?a_r_n:Aws.BaseTypes.String.t -> unit -> t
val parse : Ezxmlm.nodes -> t option
val to_query : t -> Aws.Query.t
val to_json : t -> [> `Assoc of (string * Aws.Json.t) list ]
val of_json : Aws.Json.t -> t