aws-elasticache

Amazon Web Services SDK bindings to Amazon ElastiCache
Legend:
Library
Module
Module type
Parameter
Class
Class type
Library aws-elasticache
type t = {
source_snapshot_name : Aws.BaseTypes.String.t;
target_snapshot_name : Aws.BaseTypes.String.t;
target_bucket : Aws.BaseTypes.String.t option;
kms_key_id : Aws.BaseTypes.String.t option;
}
val make : source_snapshot_name:Aws.BaseTypes.String.t -> target_snapshot_name:Aws.BaseTypes.String.t -> ?target_bucket:Aws.BaseTypes.String.t -> ?kms_key_id:Aws.BaseTypes.String.t -> unit -> t
val parse : Ezxmlm.nodes -> t option
val to_query : t -> Aws.Query.t
val to_json : t -> [> `Assoc of (string * Aws.Json.t) list ]
val of_json : Aws.Json.t -> t